Els autoserveis postals EPELSA LF-3100

El primer d'aquests equips va ser instal·lat el dia 17 de juliol de 2003 a la Sucursal nº 53 de Madrid (Conde de Peñalver), substituint de forma definitiva l'expenedor LF-1100 que s'hi havia instal·lat a mode de test.

Model LF-3100

Es tracta d'un conjunt modular, composat per un expenedor automàtic de segells de valor variable o ATMs, una unitat per a venda de sobres, una balança electrònica i una bústia d'admissió dels sobres ja franquejats.
 
El distribuïdor automàtic d'ATMs és de característiques similars a les del model LF-1100
Aquest equip, però, permet també el pagament amb bitllets de 5, 10 i 20 Euros, i a més, a petició de l'usuari, facilita un rebut de l'operació efectuada.

Una vegada escollit l'idioma, l'autoservei ofereix 2 opcions;
- Adquisició de sobres normalitzats, format americà 115 x 225 mm., a 0,08 EUR la unitat (tarifes 2003).
- Adquisició de segells, anomenats estampilles en la versió catalana.
Si es selecciona aquesta opció, l'equip demana si es desitja adquirir segells dels 6 valors programats amb les tarifes bàsiques per a correu normal o urgent (de forma idèntica al model LF-1100, fins a un màxim de 10 segells per operació), o bé si es vol emprar la balança electrònica adjunta per al pesatge de la carta o paquet (fins un màxim de 2.000 gr.); en aquest cas, calcula la tarifa i emet el segell amb el valor corresponent.

L'instal·lació d'aquests autoserveis es va iniciar a finals de juliol de 2003, tot i que la majoria es van posar en funcionament durant els mesos següents.

En total s'hauran instal·lat un total de 50 autoserveis postals Epelsa LF-3100, amb matrícules compreses entre el 10201 i el 10250
Tots aquests equips estan localitzats en les oficines principals de les capitals de província i poblacions més importants a tot el país.

A més dels 6 valors programats amb les tarifes bàsiques, emprant la balança electrònica es poden obtenir ATMs amb 42 valors diferents d'acord amb la taula que segueix a continuació, i que van des del valor mínim 0,26 EUR corresponent a una carta fins a 20 gr. per a correu normal i destinació nacional, fins el valor màxim 35,60 EUR d'un enviament urgent fins a 2.000 gr. fora d'Europa.
 

Valor mínim
Correu normal - nacional - fins a 20 gr. - 0,26 EUR
Valor màxim
Correu urgent - mundial - fins a 2.000 gr. - 35,60 EUR
Tarifes 2003 Correu Normal Correu Urgent (URG)
Nacional Europa Mundial Nacional Europa Mundial
Fins a 20 gr. 0,26 EUR 0,51 EUR 0,76 EUR 1,85 EUR 2,30 EUR 2,55 EUR
20-50 gr. 0,39 EUR 1,16 EUR 1,63 EUR 2,00 EUR 3,10 EUR 3,55 EUR
50-100 gr. 0,54 EUR 1,37 EUR 2,34 EUR 2,15 EUR 3,30 EUR 4,35 EUR
100-200 gr. 0,86 EUR 2,70 EUR 4,63 EUR 2,45 EUR 4,65 EUR 6,70 EUR
200-350 gr. 1,53 EUR 4,95 EUR 8,43 EUR 3,15 EUR 7,10 EUR 10,40 EUR
350-1.000 gr. 3,03 EUR 8,32 EUR 17,10 EUR 4,65 EUR 10,30 EUR 19,05 EUR
1.000-2.000 gr. 3,69 EUR 14,54 EUR 34,00 EUR 5,30 EUR 16,50 EUR 35,60 EUR
Com a curiositat, amb les tarifes de 2003, els 42 valors diferents possibles sumen un total de 263,74 EUR.

Els rebuts

Una vegada efectuat el pagament i retornat el canvi en monedes (si és el cas), els autoserveis LF-3100 ofereixen la possibilitat d'obtenir un rebut en paper tèrmic de l'operació efectuada, només en castellà.

En el moment de posada en servei, els autoserveis arriben de fàbrica inicialment equipats amb un rotlle de paper tèrmic fabricat per OVELAR.
 

Paper original OVELAR
Rebut per la compra d'un segell (ATM) de valor 0,26 EUR.
Mida: 60 x 90 mm.
Rebut per la compra d'un sobre. Preu: 0,08 EUR.
Mida: 60 x 78 mm.
Rebut combinat per la compra d'un segell de 0,26 EUR i un sobre.
Mida: 60 x 97 mm.
Com a curiositat, els darrers 4-5 rebuts del rotlle inclouen una ratlla vertical vermella.

Quan aquest rotlle inicial s'acaba, s'utilitzen rotlles de paper tèrmic amb els logotipus de Correos idèntics als emprats en les balances franquejadores.

Paper CORREOS
Rebut per la compra d'un segell (ATM) de valor 0,26 EUR
Mida: 60 x 90 mm.
Revers del rebut- Paper tipus 1 Revers del rebut- Paper tipus 2 (nou logotipus de Correos)

Les pantalles

Els autoserveis LF-3100 inclouen un expenedor automàtic de característiques similars al model LF-1100.

El sistema operatiu (versió 1.2 en l'instal.lació) i les pantalles que van guiant l'usuari són també idèntiques, tot i que en incorporar algunes opcions més com el pagament amb bitllets, l'opció de pesatge d'enviaments o la possibilitat d'emissió de rebuts, afegeixen algunes pantalles més.
 
Compra de sobres Opció de pesatge Opció de pesatge (2)
Informació del pes i tarifa Emissió de rebut Pantalla final
A més de les pantalles per als usuaris, el sistema permet el control integral de l'equip mitjançant tot un seguit de pantalles només accessibles al personal de manteniment de l'oficina i al servei tècnic, i que s'activen únicament en obrir la porta de l'expenedor.
 
Menú principal Opcions servei tècnic Informació de totals


Temes relacionats:
Autoservei - Distribuïdor automàtic LF-1100
Concurs de Correus  | Balances franquejadores Epelsa  | Nova variant d'impressió

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 01.08.03. Darrera actualització:  09.08.04