La procedència dels ATMs  (1a. part)

Sens dubte la majoria de filatelistes coneixen ja prou bé el que són els segells de valor variable o ATMs al nostre país, però tal vegada no tots saben d'on provenen les etiquetes autoadhesives que s'empren per a emetre'ls.
S'inicia aquí una sèrie d'articles que tractaran aquest tema.
 

Amb caràcter anual o bianual, Correos convoca un concurs públic per a l'adquisició dels rotlles d'etiquetes o suports adhesius tèrmics que s'empraran en les balances franquejadores. Els darrers concursos es van convocar el setembre de 2001, amb un total de 516.000 rotlles, el desembre de 2002 per als 500.000 rotlles previstos per al 2003, i el darrer el febrer de 2004, per als 800.000 rotlles previstos que es consumeixin els anys 2004 i 2005. Aquest és un tema que ja s'ha tractat en d'altres articles.

Els plecs de condicions tècniques d'aquests concursos estableixen perfectament les característiques tècniques dels suports tèrmics adhesius, així com les condicions de seguretat, controls de qualitat i documentació exigida. S'estableixen també en detall les condicions en que han de ser entregats a Correos.

Els rotlles arriben als magatzems centrals de Correos a Madrid en caixes d'embalatge. Des del magatzem central es distribuiran més tard les caixes cap els diferents magatzems regionals, des d'on, a la seva vegada, es repartiran entre les oficines de correus a mesura que es van sol·licitant. Aquest sistema de distribució, en el que no es té en compte en cap moment el disseny entregat, explica perquè només alguns models diferents arriben cada any normalment a les oficines.

Fins ara hem pogut veure 3 tipus diferents de caixes d'embalatge, que corresponen a les 3 empreses que han fabricat la gran majoria dels suports adhesius fins la data: Ovelar, Real Casa de la Moneda - FNMT i Signe, S.A.

Les caixes d'Ovelar són de color marró i no porten cap mena de distintiu exterior. Es tracta d'una empresa subcontractada per la FNMT, adjudicatari real dels concursos de Correos, que ha fabricat molts del models fins el 2002.
 

Les caixes amb els rotlles fabricats per la Real Casa de la Moneda - F.N.M.T. són de color blanc i estan perfectament identificades. Mesuren 46,50 x 24,50 x 21,00 cm.

Cada caixa conté 32 rotlles de 1900 etiquetes cadascun i porta adherida en els 4 laterals una etiqueta en blanc amb el model que conté. 

En un dels laterals inclou també una enganxina amb el model (en aquest cas, Ford T de 2001), la numeració dels rotlles continguts en la caixa, les normes generals d'emmagatzemament i data de fabricació (febrer de 2001).
Per la seva banda, les caixes amb els rotlles fabricats per Signe, S.A. són de color marró i mesuren 46,00 x 23,80 x 21,00 cm.
Cada caixa conté també 32 rotlles de 1900 etiquetes i porta adherida en els 4 laterals una etiqueta amb el model que conté per tal de facilitar-ne l'identificació. 
En aquest cas, les etiquetes de mostra porten l'indicació NULO en vermell.
Inclouen en un dels laterals una tarja amb la numeració dels rotlles continguts, les normes generals d'emmagatzemament i la data de fabricació dels rotlles.
Detalls dels laterals amb l'etiqueta de mostra anul·lada (en aquest cas del model T91 (99)- Bodegón de Farmacia).

(Continua ...)


La procedència dels ATMs  | 1a. part  | 2ona. part  | 3a. part  | 4a. part - Quadre

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 30.03.04. Darrera actualització:  08.08.04