La procedència dels ATMs  (2 ona. part)

A mesura que es van esgotant els rotlles amb els suports adhesius, les principals oficines de correus han de fer noves comandes amb caràcter mensual, tant per les seves pròpies balances com les de les petites oficines de correus que en depenen.

Fins el 2002 aquest procés es realitzava a través de la unitat de segells i efectes postals de la zona. A partir d'una circular interna d'abril de 2002, les noves sol·licituds de rotlles d'etiquetes i rotlles de paper tèrmic (emprats per als rebuts) es fa directament a la Unitat d'"Almacenes y Material" de Correos.

També a partir d'abril de 2002, quan arriben les caixes amb els rotlles s'entrega un albarà de control, on es llisten el nombre de rotlles subministrats i el cost. Aquest cost evidentment és simbòlic o de referència, doncs l'oficina no el paga realment, i ha anat variant amb els anys ; 6,44 Euros per rotlle el 2002, 7,56 Euros el 2003 i 7,00 Euros per rotlle el 2004.
 

D'acord a l'albarà de l'imatge, de gener de 2004, en aquesta oficina es van entregar 96 rotlles (3 caixes), amb un cost unitari de 7,00 Euros per rotlle.
La segona fulla de l'albarà llista les caixes entregades amb la numeració de tots els rotlles.
Els codis de referència per efectuar les comandes són el 500052 pels rotlles d'etiquetes i el 400428 pels rotlles de paper tèrmic.
Des de juliol de 2002 s'exigeix a les oficines de correus que s'estableixi un control rigorós dels rotlles d'etiquetes subministrats a cada oficina, amb un registre de control per cada rotlle on s'estableixi el número de sèrie, la data de recepció, la data d'entrega del rotlle a la finestreta o punt de venda corresponent, la data de consum i la data de comunicació de la finalització del rotlle a la Jefatura Provincial.

 
Dins les caixes d'embalatge, protegits amb una bossa de plàstic, es troben els rotlles d'etiquetes.

Cada rotlle té 1900 etiquetes en total, adherides sobre un paper continu parafinat de 48,9 mm. d'amplada. La separació entre etiquetes és de 2,5 mm.

Les etiquetes venen enrotllades en una bobina de plàstic negre, de diàmetre interior 38-39 mm. Cadascun dels fabricants dels rotlles ha emprat i empra similars -però no iguals- bobines de plàstic.

Les etiquetes del tipus BF-10C, i també al menys una part del primer model ATM, van ser fabricades per l'empresa SINEL   i venien enrotllades en bobines de cartró, com les que es poden veure en la part superior de l'imatge.
A sota, i d'esquerra a dreta, les bobines de plàstic de doble capa emprades per OVELAR, S.A. i R.C.M.-F.N.M.T., i les més recents i senzilles (una sola capa) de SIGNE, S.A.
Puntualment, i només per a alguns dels primers models, OVELAR, S.A. va emprar bobines en les que es podia llegir clarament el nom de l'empresa: OVELAR,S.A.  ETIQUETAS TERM. -ADHESIVAS.

Mentre que des de Correos s'afirmava que les etiquetes es fabricaven a la F.N.M.T., aquesta possiblement era l'única referència que es podia tenir sobre l'origen i la fabricació real dels rotlles ...

(Continua ...)


La procedència dels ATMs  | 1a. part  | 2ona. part  | 3a. part  | 4a. part - Quadre |

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 30.03.04. Darrera actualització:  08.08.04