LES BALANCES FRANQUEJADORES MOBBA

El 1994, i durant uns pocs mesos, es posen en servei a Madrid de manera experimental dues balances franquejadores de l'empresa espanyola MOBBA, matrícules 0000 i 2001. Aquestes balances tenien la particularitat d'imprimir amb 5 dígits en el valor facial, amb el que s'obtenen els primers prototipus d'impressió MOBBA sobre el model d'ATM que s'estava emprant en aquell moment, "Siluetes d'homes".

A partir d'aquestes proves inicials, s'instal.len fins un total de 200 balances franquejadores MOBBA en oficines de correus de tot el país, amb matrícules o números de sèrie compresos entre 2001 i 2200, i amb característiques d'ús i funcionament similars a les balances EPELSA.

Amb el pas dels anys, i sobretot a partir de l'aposta clara per part de l'Organisme Autònom de Correus i Telecomunicacions ( O.A.C.T. ) d'Espanya en favor de les balances franquejadores EPELSA, i de l'integració d'aquestes en el sistema informàtic general de gestió dels serveis postals anomenat IRIS, les balances autònomes MOBBA van quedar relegades a un segon pla ; En la major part dels casos s'utilitzaven com a complement de les balances EPELSA situades en les finestretes d'atenció als clients, i només per a l'impressió de llargues comandes d'ATMs donada la seva autonomia d'ús i major rapidesa en l'impressió.
 

Model ET-CB Existia un únic model de balança franquejadora MOBBA. Aquest model es va desenvolupar a partir del model tipus LCB-ET de MOBBA.

Incloïa un teclat que podia tarifar i imprimia ATMs de tipus tèrmic amb la variant d'impressió de de 4 dígits.

Balança franquejadora MOBBA  (Foto: J. Jové. Reus, Febrer 2001)

Les balances franquejadores MOBBA van estar en funcionament fins a finals de desembre de 2001 (algunes fins el mateix 31 de desembre) ; amb el canvi de sistema monetari -Pessetes a €uros- i tenint en compte el seu llarg període d'ús, es va decidir de no adaptar-les a la nova moneda i substituir-les en la seva totalitat pel nou model EPELSA RLT/T.
 
 MOBBA no facilita cap tipus d'informació relacionada amb les seves balances franquejadores


Els fabricants : Epelsa - Frama - Klüssendorf - Mobba

INICI PÀGINA
PRINCIPAL
ATM Web - Correus espanyols i Llatinoamericans: http://www.ateeme.net
© J. Jové - M. Sans. ATEEME. Grup d'estudi i col·leccionisme de segells de valor variable

Tots els drets reservats. Pàgina creada el 2000. Darrera actualització:  10.08.04